Kurssystemet för brandkårsungdomar

Kurssystemet för brandkårsungdomarna från 2008 är uppbyggt kring introduktionskurser, nivåkurser och fortbildningskurser. Som grund för brandkårsungdomarnas utbildning fungerar introduktionsutbildningen inom den egna brandkåren med veckoövningarna som det viktigaste momentet. Enligt nuvarande direktiv kan man påbörja sin brandkårsbana från 7 års ålder.

Kurserna som ungdomarna går arrangeras i huvudsak som lägerkurser av Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund. Kurserna kan inte ordnas av den egna brandkåren eller lokalförbunden.

UngdomskurseRNA

Kursernas ordningsföljd

Nivåkurserna I till IV skall gås igenom i rätt ordningsföljd dvs. I => II => III => IV. Åldersgränserna för respektive kurs är minimiåldern, man kan således delta i kursen även om man är äldre än så.

Barn som är 11 eller 12 år och första gången på läger placeras alltid på Nivåkurs I medan barn som är 13 – 14 år placeras på den sk. Introduktionskursen; man kan INTE gå direkt till någon övrig kurs. Om det inte ordnar någon introduktionskurs placeras ungdomen på lämplig kurs av lägrets utbildningschef i samråd med brandkårens ungdomsledare. Efter genomförd introduktionskurs fortsätter man till Nivåkurs III.

Efter varje utförd nivåkurs kan ungdomen fästa ett utbildningsmärke på ärmen på sin brandkårsdräkt.

Placering på kurserna

Ungdomarna placeras på kurserna enligt ålder och vilka kurser man gått tidigare. Barn i åldern 7-10 år placeras på Nybörjarkursen (NyKu). Beroende på deltagarantalet ordnas det två (eller flere) NyKu:n annars alternerar man kurserna I och II från år till år.

11 – 12 åriga barn startar sin bana inom brandkårsutbildningen genom att gå Nivåkurs I. Efter genomgången Nivåkurs I fortsätter man till följande kurs som är Nivåkurs II. Kravet för t.ex. NiKu II är minst 12 års ålder samt utförd Nivåkurs I.

Utbildning på Lemböte lägret

Utbildning på gruppchefskursen, Lemböte 2013

De nuvarande kurssystemet innehåller inga skriftliga kursprov utan man ordnar endast en slutövning där man kontrollerar vad ungdomarna lärt sig. Man har därför infört en s.k. mästarexamen där ungdomarna genom att utföra ett skriftligt och ett praktiskt prov kan få möjligheten att kalla sig mästare samt får bära de s.k. mästarmärken. Mera om mästarexamen »