Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

 

 

Frivilligt men professionellt

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Förbundets syfte är att som ett riksomfattande finlandssvenskt förbund i samarbete med myndigheter och organisationer samt andra samfund verka för samhällets färdighet att skydda människor, egendom och miljö från de farosituationer som uppstår i både normal- och undantagsförhållanden.

Förbundets uppgift är att utveckla brand- och räddningsverksamheten, befolkningsskyddet och räddningstjänsten.

Förbundet förverkligar sin verksamhet i samarbete med de regionala brand- och räddningsförbunden. Förbundet är medlem i Räddningsbranschens centralorganisation i Finland r.f. (SPEK).

Verksamheten bedrivs i följande områden och landskap:

  • Södra Finland
  • Västra Finland
  • Landskapet Åland

Verksamhetsformer

  • Utbildning av avtalbrandkårernas personal
  • Verksamhet och utbildning för brandkårsungdomar
  • Verksamhet och utbildning för brandkårsdamer
  • Säkerhets, beredskaps- och företagsutbildning
  • Information och upplysning

Vision 

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund är en svenskspråkig riksomfattande brandkårsorganisation som producerar den bästa säkerhetskunskapen som en uppskattad, öppet kommunicerande, respekterad och eftertraktad samarbetspartner.

Förbundet är centralorganisation för de svenskspråkiga brandkårerna i Finland. Förbundet vill vara en eftertraktad och uppskattad samarbetspart i räddningsverkens, lokalförbundens, brandkårernas, företagens, samfundens, samarbetsparternas, kommunernas, och sin egen personals ögon.

Förbundets  interna och externa kommunikation är öppen och transparent. För att bli en respekterad samarbetsorganisation bör förbundet ha ett klart mål och en flexibel organisation. Förbundet strävar i sin verksamhet till att vara en för räddningsverken och övriga samarbetsparter.

Förbundet är en svensk organisation som verkar för att det i Finland finns säkerhetskunskap på svenska att tillgå.