Beredskapsutbildning

Beredskapsutbildningen omfattar följande kurser:

  • Kurs för bostadsbolagens säkerhetspersonal
  • Kurs för skyddsrimsskötare
  • Kurs för egen beredskap - 72 timmar

Kurs för bostadsbolagets säkerhetspersonal (9h)

Byggnaders ägare och/eller innehavare har en allmän skyldighet att ha beredskap för farosituationer. I sista hand kan dock var och en genom sin egen verksamhet påverka säkerheten i den egna boendemiljön såväl i vardagen, vid störningar som vid undentagsförhållanden.

Kursen för husets säkerhetspersonal är ämnad för säkerhetspersonalen i bostadsbolag med tre eller fler bostäder men lämpar sig också för bolagets styrelsemedlemmar, disponenter samt för alla personer för vilka förbättrandet av säkerheten inom boendet är viktig.

Under kursen får man vägledning i uppgörandet av räddningsplaner, riskkartering. brandsäkerhet och beredskap för olika störningar mm.

Kursen är 9 timmar lång och utförs under tre kvällar.

 

Kurs för skyddsrumsskötare (6h)

För underhåll och säkerställandet av skyddsrummet funktion bör husbolaget utse och utbilda skyddsrumsskötare som gör den årliga funktionsgranskningen av skyddsutrymmet och som initierar nödvändiga åtgärder för att rätta till brister och fel. Skyddsrumsskötaren gör också upp planen hur skyddsrummet skall tömmas, leder arbetet med att ta i bruk skyddsrummet och styr verksamheten under tiden man tar skydd.

Bostadsbolagets skyddsrum är ett säkert utrymme avsett för bolagets egna innevånare, företag och dess kunder. Skyddsrummet ger skydd mot splitter, ras, tryckförändringar, joniserande strålning (radioaktivt nedfall) samt giftiga ämnen (industrikemikalier, biologiska och kemiska vapen).

Kursen för skyddsrumsskötare ger introduktion i användningen av skyddsrummets utrustning och redskap för alla situationer under skyddstagandet.

Kursen omfattar sex timmar och utförs under två kvällar.

72 timmar

72 timmar är myndigheters och organisationers beredskapsrekommendation för privathushåll.

Till exempel ett längre strömavbrott kan leda till en situation där tjänster som erbjuds av samhället blir störda eller till och med avbrutna.

I hemmen bör man förbereda sig att klara sig på egen hand i minst tre dygn vid en störningssituation. Det skulle vara bra om det fanns mat och läkemedel hemma för minst tre dygn. Det skulle också vara viktigt att känna till beredskapens grunder, dvs. att veta till exempel var man får korrekt information i en störningssituation och hur man klarar sig i en svalnande bostad.

Privathushållens beredskap är av stor betydelse för samhället och framför allt för människan själv. Därför bör var och en förbereda sig för störningssituationer.

Alla kan delta i utbildningen 72 timmar

Ett utbildningssystem har tagits fram kring rekommendationen om 72-timmars beredskap för hushåll. Grundläggande information finns tillgänglig för alla på adressen 72timmar.fi, på evenemang för allmänheten eller på webbinarier som ordnas på olika håll i Finland.

Evenemangen för allmänheten och webbinarierna tar cirka 1–2 timmar och går in på grundläggande frågor om hushållens beredskap, såsom hur man ska förbereda sig på ett långvarigt strömavbrott eller på störningar i vattenförsörjningen.