Avtalsbrandkårens befälskurs

Räddningsinstitutet huvudmålsättningen är ett högklassigt utbildningssystem med vars hjälp man tryggar en kvalitativt god utbildning för avtalsbrandkårernas personal på olika håll i Finland.

Arbetsbilden för avtalsbrandkårernas chefer kommer under de följande åren att förändras och samtidigt till att bli en befälskurs för avtalsbrandkåren. Reformen av räddningslagen, räddningsväsendets omorganisering samt förändringarna i och utvecklandet av avtalspersonalens utbildningssystem ställer krav på förändringar också i arbetsbilden för avtalsbrandkårens chef. Genom uppdateringen av läroplanen kan man garantera en smidig övergång från den tidigare kursen för avtalsbrandkårernas kårchef till en ny kurs som allt mera behandlar räddningsväsendet som helhet vars avsikt är att utveckla avtalsbrandkårernas befäl till att bli utvecklare inom räddningsväsendet.

Ledningen av räddningsverksamheten kommer troligen att i allt högre grad att flyttas över till utbildningen av gruppchefer och skadeplatsledare och på motsvarande sätt kommer utbildningen av skadeplatsverksamheten och ledandet av räddningsverksamhet att minska inom utbildningen av avtalsbrandkårernas befäl.

Kursens omfattning

Kursen för avtalsbrandkårens chef omfattar 108 timmar vilket motsvarar 4 studiepoäng.

 

Urvalskriterier

Urvalskriterierna för chefskursen för avtalspersonal är:

  • den sökande har fyllt 18 år senast då kursen avslutas
  • genomförd kurs för enhetschef enligt den av Räddningsinstitutet godkända SPEK läroplanen eller gruppchefskurs i enlighet med Räddningsinstitutets läroplan för avtalspersonal.

Kursinnehåll

Antalet timmar innehåller teoriundervisning, självständiga studier och inlärningsuppgifter.

  • Lagstiftning gällande räddningsväsendet och räddningsväsendets administrativa system: 12 h
  • Brandkårsavtalet och de förpliktelser som detta medför samt personal i bisysslas ställning som räddningsverkets arbetstagare: 12 h
  • Riskhantering, säkerhetsledning, planering av verksamheten inom avtalsbrandkårens verksamhet: 24 h
  • Personalledning, utvecklandet av det egna ledandet: 24 h
  • Ledande av räddningsverksamhet och myndighetssamarbete samt informationsverksamhet: 16 h
  • Planering och ledning av säkerhetsinformationsverksamheten samt befälets etikett och uppförande: 8 h
  • Det regionala räddningsverkets verksamhet, centrala dokument samt de riksomfattande och regionala organisationerna inom räddningsbranschen: 4 h
  • Grunderna i samhällets beredskap och räddningsverkets roll och åligganden för att ordna beredskapen: 8 h