Reglemente för förbundets förtjänsttecken för damer

§ 1.
Förtjänsttecknet utgöres av en krans i vars mitt en eldslåga vilar. Tecknet är till formatet runt, med en diameter av 25 mm. Tecknet bäres på vänstra sidan i höjd med bröstfickan.

§ 2.
Förtjänsttecknet kan styrelsen tilldela brandkårs damer som på ett förtjänstfullt och väl vitsordat sätt verkat för brandskyddet.
Förtjänsttecknet är indelat i två ( 2) klasser:

  1. för 10 års tjänst i silver
  2. för 20 års tjänst i guld ( silverförgyllt )

§ 3.
Förtjänsttecknet kan efter styrelsens prövning tilldelas även annan inhemsk person eller utlänning som verkat för brandväsendet.

§ 4.
Förslag om tilldelandet av förtjänsttecknet görs av brandkårs damklubb, brandkårs damsektioneller brandkårs styrelse, som jämte utlåtande, insänder det till Finlands svenska brand- och räddningsförbunds damorganisation.

§ 5.
Sedan förslag om tilldelandet av förtjänsttecknet inkommit till damorganisation besluta styrelsen härom, vartill fordras 3/4 majoritet. Efter styrelsen fattat beslut om tilldelandet av tecknet utfärdas åt den belönade diplom. Den belönades fullständiga namn, hemort och förtjänster antecknas i härför avsedd honnörsbok, som förvaras hos ordförande för Damorganisationen.

§ 6.
Lösen för tilldelat förtjänsttecken erlägger den brandkår eller brandkårs damklubb eller brandkårs damsektion som gjort förslaget härom.
Styrelsen kan efter prövning fritaga brandkår , brandkårs damklubb eller brandkårs damsektion från erläggande av lösen för tecknet.


Styrelsen har vid möte den 07.02.1960. fastställt detta reglemente.
Styrelsen har vid möte den 26.05.1995. fastställt namnändringen.