Reglemente för SPEK:s intressemärken

1 §

På förslag av de enskilda brandkårsföreningarna delar styrelsen för ett regionalt förbund som är medlem av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland eller av styrelsen befullmäktigat organ som erkänsla för idogt brandkårsarbete ut intressemärken till personer som verkar inom brandkårsföreningarna. Intressemärket delas ut i följande kategorier:

a) III-klass intressemärke för 50 timmar brandkårsarbete
b) II klass intressemärke för 200 timmar brandkårsarbete
c) I-klass intressemärke för 400 timmar brandkårsarbete
d) Elitklass intressemärke för 800 timmar brandkårsarbete
e) Förtjänstklass intressemärke för 1500 timmar brandkårsarbete
f) Specialförtjänstklass intressemärke för 3000 timmar brandkårsarbete
g) Storklass intressemärke för 5000 timmar brandkårsarbete samt
h) Mästarklass intressemärke för 10000 timmar brandkårsarbete

Intressemärke av storklass eller mästarklass kan beviljas som erkänsla för synnerligen betydande, långvarigt deltagande i den frivilliga brandkårsarbetet, oberoende av hur många timmar personen använt för detta ändamål.

2 §

a) Intressemärke av III-klass utgörs av en dubbelrulle i koppar med ett strålrör och en fackla som korsar varann (bokstäverna "VPK", "FBK", "TPK" eller "IBK" kan infogas mellan strålröret och facklan) samt klassbeteckningen III med romerska siffror. Slangkopplingen, strålröret och facklans eld går utanför rullen. Dubbelrullens diameter är 30 mm.

b) Intressemärke av II klass är silverfärgat och har som klassbeteckning siffran II.

c) Intressemärke av I-klass är gyllene och har siffran I. strålröret, facklan och bokstäverna är emaljerade.

d) Elitklass intressemärket ser ut som föregående men klassbeteckningen har ersatts av en fransk lilja.

e) Förtjänstklass intressemärket ser ut som föregående men har ett eklöv i stället för den franska liljan.

f) Specialförtjänstklass intressemärket ser ut som föregående men har en lagerkrans som klassbeteckning

g) Storklass intressemärket i röd emalj har klassbeteckningen S (som alternativ kan "FBK", "VPK", ”IBK" eller "TPK" infogas med guldbokstäver mellan strålröret och facklan). Dubbelrullen har en gyllene kant. Märket bärs i ett 30 mm brett band. Bandet har med 5 mm mellanrum gula, 2 mm breda ränder på grönt botten.

h) Mästarklass intressemärkets dubbelrulle har en diameter om 35 mm. Märket är helt rödemaljerat och har som klassbeteckning en brandkårsstjärna (alternativt kan märket förses med bokstäverna "FBK", "VPK", "IBK" eller "TPK") mellan strålröret och facklan. Dubbelrullen har en gyllene rand. Märket bärs i ett 30 mm brett, grönt band med 2 mm breda, lodräta gula ränder med 5 mm mellanrum. Om endast släpspänne bärs på uniformen skall en gyllene brandkårsstjärna fästas på ordensbandet.

3 §

Brandkårsföreningens styrelse skall minst en månad i förväg till förbundet inlämna skriftligt förslag till utdelning av intressemärke. Av förslaget skall mottagarens namn framgå, antalet intressetimmar samt inom vilken tid personen uppnått det angivna timantalet. Vid beräknandet av antalet intressetimmar skall följande beaktas:

a) Brandkårsföreningen kan beträffande sina medlemmar endast ge förslag om intressemärke för de intressetimmar som utförts inom ramen för ifrågavarande eller någon annan brandkårsförening. Vid beräknandet av antalet intressetimmar beaktas verksamhet inom föreningens samtliga underavdelningar.

b) Vid beräknandet av föreningsmedlemmarnas intressetimmar tillämpas intressemärkesstadgarna i den form de här presenteras.

c) Som intressetimmar betraktas den tid som reellt använts för alarmverksamhet, utbildning, förplägnad, läger, tävlingar, administration, medelanskaffning, upplysning och information samt för förberedelse av ovan nämnda uppgifter. För läger tillgodoräknas åtta timmar per dygn eller den tid personen använt för utbildning, catering eller annan liknande verksamhet.

d) Sådana timmar för vilka penningersättning utbetalats berättigar inte till intressetimmar.

e) Av den tid som använts för möten inom sådana räddningsorganisationer till vilka brand-kårsföreningen direkt eller indirekt hör beaktas hälften som intressetimmar.

f) Som intressetimmar får inte räknas:

träning inför idrottstävlingar
deltagande i underhållnings- och rekreationsevenemang som brandkårsföreningen arrangerar, t ex klubbaftnar, utfärder mm.
jourtid.
g) Om i de ovan angivna evenemangen ingår utbildning och tävlingar får den tid som använts för detta ändamål räknas som intressetimmar.

h) I en brandkårsförening som tidigare inte bokfört intressetimmar godkänns endast de intressetimmar som noterats efter det bokföringen inleddes. Om intressetimmarna bokförts på annat sätt får dessa timmar beaktas retroaktivt för högst fem (5) år bakåt.

i) Brandkårsföreningen skall föra bok och kartotek över sina medlemmars intressetimmar. Dessutom skall föreningen ha en förteckning över de personer som erhållit intressemärke och svara för att anteckningarna är korrekta och motsvarar verkligheten.

j) Brandkårsföreningens ordförande, kårchefen, vicechefen, utbildningschefen, avdelningscheferna, sekreteraren, kassören m fl funktionärer kan genom beslut av brandkårsföreningens styrelse dessutom tillgodoräkna sig högst 50 timmar/år för den tid de använt för planering, dokumentation eller annat förberedande arbete.

k) Räddningsförbunden skall föra register över de personer som beviljats intressemärke. Därför skall brandkårs-föreningen omgående informera verksamhetsledaren om alla förändringar som skett i intressemärkesförteckningen.

4 §

Brandkårsföreningen betalar kostnaderna för de intressemärken som tilldelas medlemmarna. Person som tilldelas märke av högre klass skall återbörda det tidigare märket till sin brandkårsförening. Även i detta fall skall räddningsförbundet informeras.

5 § 

Intressemärket bärs på brandkårsuniformen vid den högra bröstfickan. Flera intressemärken kan inte bäras samtidigt. Märke av stor- och mästarklass bärs på brandkårsuniformens vänstra bröstficka, på samma sätt som övriga ordnar och förtjänsttecken. Om personen också har andra ordnar och förtjänsttecken som bärs i band, skall stor- eller mästarklass intressemärke bäras längst till vänster.

6 § 

Intressemärken av stor- och mästarklass beviljas av räddningsförbundets styrelse på basis av antalet intressetimmar och för särskilda förtjänster av styrelsen för Räddningsbranschens Central-organisation i Finland.

Märken av mästarklass delas endast ut vid ett regionalt eller nationellt evenemang.

För ytterligare information om intressemärkena och bruket av dessa hänvisas till räddningsförbunden och Räddningsbranschens Central-organisation i Finland rf.

Styrelsen för Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland godkände dessa stadgar vid sitt sammanträde den 15.12.2000