Reglemente för förbundets förtjänsttecken

§1 
Förtjänsttecknet utgöres av en lagerkrans i vars mitt en fågel Phoenix vilar på korslagda brandyxa-strålrör. Upptill är tecknet försett med ett murkrön. Tecknets höjd är 50 mm och bredd 25 mm. Förtjänsttecknet bäres på uniform på vänstra sidan av bröstet under bröstfickan. I undantagsfall kan tecknet bäras på civildräkt på samma sätt.

§2 
Förtjänsttecknet, som styrelsen kan tilldela brandkårist för välvitsordad och bestyrkt aktiv tjänstgöring vid brandkår, är indelad i tre klasser:

  1. för 10 års tjänst i brons
  2. för 20 års tjänst i silver
  3. för 30 års tjänst i guld

Tjänstgöringstiden räknas från fyllda 16 år. Anhållan bör vara förbundet  tillhanda senast 4 veckor före utdelningstillfället av förtjänsttecknet.

§3 
Brandkårist, som vid eldsvåda visat mod och rådighet vid räddning av människoliv eller egendom, kan efter styrelsens prövning tilldelas förtjänsttecknet med förbigående av, vad i paragraf 2 är stadgat om tjänsteår.

§4
Förtjänsttecknet kan, efter styrelsens prövning tilldelas även annan inhemsk person, eller utlänning, som på ett förtjänstfullt sätt verkar för brand- och räddningsväsendet.

§5 
Förslag om tilldelandet av förtjänsttecknet göres av brandkårs styrelse till det lokala brandkårsförbundet, som jämte eget utlåtande insänder det till förbundet.

§6 
Sedan förslag om tilldelandet av förtjänsttecknet inkommit till förbundet, besluter styrelsen härom vartill erfordras tre fjärdedels majoritet. Efter det styrelsen fattat beslut om tilldelandet av tecknet utfärdas åt den belönade diplom. Den belönades fullständiga namn, födelsetid och hemort, antecknas i förtjänstteckenregistret.

§7 
Lösen för tilldelat förtjänsttecken erlägger den brandkår som gjort förslaget härom. Styrelsen kan efter prövning fritaga brandkår eller enskild person från erläggandet av lösen för tecknet.


Förbundets styrelse har vid möte 01.12.1987 fastställt detta reglemente.