Grundkurs i räddningsverksamhet

Målsättningen med grundkursen i räddningsverksamhet är att utveckla avtalspersonalens kunnande så, att de kunskapsmässiga målsättningarna som baserar sig på kunskapsbehoven uppnås.

Före när­studierna inleds på grundkursen i räddningsverksamhet, skall det i den egna brandkåren eller organi­sationen ordnas, en av räddningsverket godkänd introduktionsutbildning, för den som hör till avtals­personalen. Denna intro­duktionsutbildning är en förutsättning för att man kan bli antagen till kursen.

Sökande till kursen skall bevisa sin fysiska lämplighet för grundkursen i räddningsverksamhet med ett utlåtande från den organisation som anmäler eleven till kursen. Ur utlåtande skall framgå, att den sökande har de fysiska förutsättning som behövs för att använda tryckluftsandningsaggregat samt att den sökande förmår fungera på höga höjder och i mörker.

Den organisation som anmäler eleven lämnar in ett fritt formulerad utlåtande för de antagna eleverna till kursens ansvarsutbildare

Kurs i rökdykning

Målsättningen med kursen i rökdykning är att utveckla avtalspersonalens kunnande så, att de kun­skaps­mässiga målsättningarna som baserar sig på kunskapsbehoven uppnås.

Innan man kan delta i kursen i rök­dykning skall den sökande har utfört grundkursen i räddningsverksamhet i enlighet med Räddnings­institu­tets utbildningssystem för avtalspersonal.

Gällande kursen i rökdykning finns kravspecifikationer i anvis­nin­gen för räddningsdykning och dessa krav bör uppfyllas innan kursen inleds.

Ansvarsutbildaren för kursen i rökdykning utvärderar den sökandes kompetens och godkänner slutligen eleverna till kursen. Den sökande skall påvisa sin fysiska lämplighet för kursen i rökdykning med ett utlåtande från den instans som skickar eleven på kursen. Ur utlåtande skall framgå, att den sökande har de fysiska för­utsättning som behövs för att delta i kursen i rökdykning samt att den sökande förmår fungera på höga höjder och i mörka och trånga utrymmen.

Den organisation som anmäler eleven lämnar in ett fritt formulerad utlåtande för de antagna eleverna till kursens ansvarsutbildare. Utlåtan­det skall vara i kraft för hela kurstiden.

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760