FSB

   Chaufförsvägen 3,
   10600 EKENÄS
   Tel: 020 787 9760
   E-post: kansli (at) fsbr.fi

 

Sammandrag av studiedagarna 2017

24.11.2017 kl. 09:20
Ett kort sammandrag av föreläsningarna på FSB:s studiedagar 2017 i Tammerfors

FSB studiedagar i Tammerfors 2017

Brandkårerna inom FSB samlades veckoslutet 18-19 november 2017 i Tammerfors på Hotel Torni till sina traditionella studiedagar och sitt höstmöte. Ca 60 personer från hela Svensk-Finland deltog i dagarna.

Dagarna inleddes på lördagen med Birkaland Räddningsverks hälsning och inledning som framfördes av räddningsdirektör Olli-Pekka Ojanen. Han berättade att Tammerfors växer så det knakar och en massa nya projekt är på gång. Man har dragit en ny tunnel under stan, en ny storhall skall byggas över järnvägen, spårvägen skall återinföras osv. I och med att tunneln togs i bruk tog räddningsverket också i bruk en ledningscentral med möjlighet till övervakning av tunnel. 

Följande föreläsare var utbildningschefen Minna Hirvonen från Räddningsinstitutet i Kuopio som berättade om omorganiseringen av utbildningen för avtalsbrandkårerna fr.o.m. 2019. Räddningsinstitutet tar över utvecklandet av den behörighetsgivande utbildningen dvs. kurserna i släckningsarbete, rökdykning samt utbildningen av enhets- och kårchefer. Institutet producerar utbildningsmaterialet, arrangerar utbildarutbildningen och för ett register över utbildarna. Materialet skall också producerats på svenska. Man skall också bättre än tidigare kunna få den kompetens man tidigare har skaffat sig erkänd. Närmare information kommer i december hur utbildningen kommer att se ut. Man skall också uppdatera och utveckla hela utbildningssystemet för brandmän och där kommer man att ta in en sjukvårdsexamen vid sidan av räddarexamen. 

Ulf Nilsson och Anttila Jensen från Räddningstjänst Syd i Malmö berättade om våld mot räddningspersonal. Alla har vi väl hört om problemen i Rosengård och Ulf & Anttila har personliga erfarenheter från problemen där. Problemen i Rosengård är inte ett förortsproblem utan ett problem nära Malmö centrum som sista slutligen gäller bara några få gator. Våldet har tagit många utryck allt från stenkastande ”busungar” tillkriminella gäng. Räddningspersonalen råkade inte ut för några fysiska skador under början på 2000-talet då problemen var som störst, men alla hade väl problemen i tankarna. Räddningstjänsten Syd konstaterade, att den sociala närvaron var en del av lösningen och man började vara närvarande vid skolor och andra tillfällen. Man har också avdelat 20 % av arbetstiden för information och upplysning och man gör ”hembesök” samt ordnar träffar hemma hos någon i stil med Tupperware partyn. Läget har så småningom lugnat sig och slutledningen är, att räddningstjänsten borde faktiskt småningom ta den sociala dimensionen i beaktande när det gäller räddningsverksamheten. Ulfs & Anttilas presentation hittar ni här. På MSB:s hemsidor hittar ni även rapporten "Varför kastar de sten? - om konflikter och erkännande" och publikationen” Det är inte stenarna som gör ont - Röster från Herrgården, Rosengård om konflikter och erkännande”

Jouni Pousi, specialsakkunnig från Inrikesministeriet berättade om landskapsreformen det man vet idag (se Jounis presentation). Dessutom behandlade han ”Anvisning för bedömning och utveckling av räddningspersonalens funktionsförmåga” från 2016. Avsikten med anvisningen är att närmare definiera bedömningen och utvecklingen av den fysiska funktionsförmågan och hälsotillståndet. Enligt anvisningen delar man in räddningsväsendets uppgifter i fyra nivåer:

  1. Krävande uppgifter
  2. Grundläggande uppgifter som förutsätter rökdykning
  3. Grundläggande uppgifter
  4. Räddningsväsendets övriga uppgifter (ledning, upplysning, rådgivning, brandsyn och därmed jämförbara uppgifter) 

Den fysiska funktionsförmågan bedöms med hjälp av ett konditionstest enligt den s.k. FireFit-metoden, dvs. FireFit-indexet. FireFit-indexet består till 50 % av ett index för andnings- och cirkulationsorganen och till 50 % av ett index för muskelstyrka och muskeluthållighet, vilket betyder att båda delarna har lika stort värde.

Bedömningen av den fysiska funktionsförmågan kan genomföras

  • som verkets interna verksamhet
  • av företagshälsovården
  • som köpta tjänster hos tjänsteproducenter inom idrottsbranschen eller som kombinationer av dessa.

Det rekommenderas att testaren har en examen inom idrotts- eller hälsovårdsbranschen som grundutbildning.

Söndagens föreläsningar inleddes med Terrordådet i Åbo ur räddningsverkets perspektiv som utvecklingschef Torbjörn Lindström från Egentliga Finlands Räddningsverk berättade om. Räddningsverkets insats blev inte så stor, men en hel del lärdomar följde efter genomgången av dådet. 

Söndagens sista ämne var Rättigheter och skyldigheter vid arbete med barn som överkonstapel Thomas Hellström från Esbo polisdistrikt föreläste om. Thomas presentation hittar ni här. Allmänna anvisningar finns inte när det gäller arbetet med barn och ungdomar men Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn (148/2014) ger de frivilliga föreningarna vissa rättigheter när det gäller att kontrollera de personers brottsbakgrund som deltar i arbete med barn och unga. Västra Nylands Räddningsverk har utarbetat en anvisning hur övervakningen av ungdomsarbetet skall ske. Anvisningen ger riktlinjer för kontrollen av personernas straffregister och alla brandkårer på VNRV område skall följa denna anvisning. FSB kommer också att använda denna anvisning som botten för en egen anvisning om förfarandet. Lagtexten hittar ni här https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20140148 

På söndagen ordnades också en workshop där man funderade på framtiden. Ämnen som behandlades var 

  1. Vad förväntar sig medlemmarna av FSB och lokalförbunden
  2. På vilket sätt kan man sköta informationen från FSB
  3. Behöver brandkårerna stöd vid rekryteringen av nya medlemmar

FSB kommer att göra en sammanställning av denna workshop och när styrelsen behandlat detta kommer vi att publicera detta på vår hemsida.

Dagarna i Tammerfors avslutades med FSB:s höstmöte under ledning av ordförande Veronica Rehn-Kivi där det blev återval över hela linjen. Mötet beslöt också att utse två nya hedersmedlemmar på förslag av Åbolands Brandkårsförbund. Till hedersmedlemmar kallades Christer Friis från Houtskär och Leif Holmström från Pargas.

Anders Ehrnsten


Välkommen till FSB:s hemsidor!

På dessa sidor presenteras FSB:s verksamhet, här hittar du kurs-kallelser, tävlingsinfo, mötes-kallelser, protokoll, mm...

Ta kontakt med kansliet om ni saknar någonting.

 

FSB:s vision:

FSB är en svenskspråkig riksomfattande brandkårs-organisation som producerar den bästa säkerhetskunskapen som en uppskattad, öppet kommunicerande, respekterad och eftertraktad samarbetspartner.