FSB - Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds syfte är att som ett riksomfattande finlandssvenskt förbund i samarbete med myndigheter och organisationer samt andra samfund verka för samhällets färdighet att skydda människor, egendom och miljö från de farosituationer som uppstår i både normal- och undantagsförhållanden.

Förbundets uppgift är att utveckla brand- och räddningsverksamheten, befolkningsskyddet och räddningstjänsten.

Förbundet förverkligar sin verksamhet i samarbete med de regionala brand- och räddningsförbunden.

Förbundet är medlem i Räddningsbranschens centralorganisation i Finland r.f.

Verksamheten bedrivs i följande områden och landskap:

 • Södra Finland
 • Västra Finland
 • Landskapet Åland

FSB: verksamhetsformer:

 • Utbildning av frivilligpersonal
 • Ungdomsutbildning och -verksamhet
 • Damutbildning och -verksamhet
 • Beredskaps- och företagsutbildning
 • Information och upplysning

Vision 2015

FSB är en svenskspråkig riksomfattande brandkårsorganisation som producerar den bästa säkerhetskunskapen som en uppskattad, öppet kommunicerande, respekterad och eftertraktad samarbetspartner.

Förklaring av vad som avses med visionen:

 • FSB är centralorganisation för de svenskspråkiga brandkårerna i Finland.
 • FSB vill vara en eftertraktad och uppskattad samarbetspart i räddningsverkens, lokalförbundens, brandkårernas, företagens, samfundens, samarbetsparternas, kommunernas, och sin egen personals ögon.
 • FSB: interna och externa kommunikation är öppen och transparent.
 • För att bli en respekterad samarbetsorganisation bör FSB ha ett klart mål och en flexibel organisation
 • FSB strävar i sin verksamhet till att vara en för räddningsverken och övriga samarbetsparter.
 • FSB är en svensk organisation som verkar för att det i Finland finns säkerhetskunskap på svenska att tillgå.

Strategi 2016-2020

Förbundets strategi & verksamhetsplan för 2016 – 2020